Културна стратегия на София


На 20 декември 2012 година на заседание на Столичен общински съвет беше приета с единодушие Стратегия за развитие на културата в София 2013 – 2023: СОФИЯ – ТВОРЧЕСКА СТОЛИЦА и План за действие във връзка с изпълнение на Стратегия за развитие на културата в София през 2013 година.

Стратегията е разработена от експертен екип под ръководството на Асоциация за развитие на София, в състав:  Асен Асенов, Биляна Томова, Деница Лозанова, Диана Андреева, Момчил Георгиев, Нели Стоева, Светлана Ломева, Севдалина Войнова, Юрий Вълковски и Яна Генова.

Създаването на документа премина през три етапа. На база на направени анализи и дългогодишен опит, експертната група рамкира проекто-вариант на структурата и обхвата на бъдещата стратегия, който беше комуникиран и предложен за широко обсъждане от страна на културния сектор. В рамките на един месец бяха получени над 20 предложения от представители на водещи културни организации.

В рамките на три месеца експертната група разработи подробен документ по коментираната и утвърдена структура, като финализирания документ беше подложен на обществено консултиране. Бяха организирани 33 обществени дискусии във всеки един от районите на София и с творческите среди.

На база на получената обратна връзка, експертната работна група финализира документа и разработи план за реално прилагане на стратегията през 2013 година.

Стратегията си поставя няколко основни цели:

 • да утвърди София като древен, модерен и космополитен град;
 • да гарантира повишаване на участието на гражданите в културните дейности и на потреблението на културни продукти и услуги;
 • да позиционира София в европейския и световен културен календар като привлекателна културна дестинация;
 • да съдейства за подобряване качеството на живот на жителите и гостите на София. 

Стратегията включва пет основни тематични приоритета:

 • Достъп до култура
 • Култура и човешки капитал
 • Културно наследство на променящия се град
 • София - град на творческата икономика
 • Равнопоставено участие в глобалните културни процеси

Във всеки приоритет подробно е разработено действието на три основни хоризонтални политики:

 • развитие на инфраструктурата във всичките й аспекти: като материална база, информационни дейности, финансови инструменти и човешки ресурси;
 • прилагане на иновации и проактивно отваряне в културните процеси;
 • фокусиране върху образованието и способността за активно развитие и участие.
 
“Общинският съвет прие 10-годишна стратегия за развитието на културата в София с подкрепата на всички общински съветници от различни партии. Този факт показва не само твърдата политическа воля за развитието на културата в града, но и че културата е кауза, която обединява софиянци.”- Малина Едрева, Председател на постоянната комисия по образование, култура и културно многообразие, СОС

“Дългосрочната стратегия за развитие на културата в София цели да инвестира в човешкия капитал, да насърчи връзката между културата и останалите обществени сфери, като образование, предприемачество, градско развитие, иновации и т.н. Този документ бе изработен от експертна група, която не пожали сили да консултира всеки етап от изработването му с гражданите на София. На практика това не е документ на общината, а стратегия на гражданите на София.” - Светлана Ломева, Директор АРС
 
“Стратегията обхваща 10-годишен период и отразява принципи, залегнали в различни стратегически документи на ЕК, свързани с ролята на културата за развитие на общностите, с ролята на културната икономика за развитие на регионите, но разбира се най-вече тя отговаря на конкретни въпроси, свързани с развитието на културата в София.” - Тодор Чобанов, заместник - кмет, Столична община 
 
Можете да се запознаете със Стратегията тук.

Mysneakers | NIKE RUNNING SALE