Трета среща на Регионалната инициативна група по проект на Столична община за изграждане на културен инкубатор в столицата


На 10.12.2013 г. се проведе Третата среща на Регионалната инициативна група (РИГ) по проект на Столична община „Подобряване на регионалните политики за финансово устойчиви креативни бизнес инкубатори” – InCompass, финансиран по програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC на ЕС. 

Столична общинапосрещна повече от 20 участника от различни заинтересовани страни – университети, асоциации, фондации, фирми, клъстери и бизнес инкубатори. В продължение на 3 часа, бяха преpeзентирани добрите практики, посетени по време на първите 6 учебни посещения по проект  InCompass. А представители на подобни инициативи на територията на София споделиха своя опит. Целта на срещата бе да се структурира бъдещата работа между всички заинтересовани страни в разработването на Регионаленплан за действие за изграждане и стимулиране на бизнес инкубатирането в областта на културните индустрии на територията на столицата.

Г-жа Лилия Георгиева, координатор на проект InCompassв Столична община, приветства участниците.Тя обърна внимание на резултатите от предходната срещатаи изказа благодарности за проявения интерес от страна на новите членове на РИГ за включване в Проекта. Това несъмнено ще осигури по-цялостен и интердисциплинарен поглед на работата на РИГ при разработването на Регионалнияплан за действие.

Г-н Светослав Новков, външен експерт по Проекта към Столична община, както и ръководител на проекти в Регионалнен бизнес инкубатор Рила”,представи презентация за проект InCopmassи за посетените до момента 6 добри практики в други европейски градове, като направи анализ на успешните механизми, които могат да бъдат приложени в културното инкубатиране на територията на София.

Г-жа Адриана Михайлова, координатор на проекта VIVACOMArtHall,представиизключително успешната инициатива, осъществявана от страна на бизнеса в София, която вече повече от 1 година работи в подкрепа на  културните събития и инициативи, чрез предоставяне на пространство за срещи и събития, осигуряване на възможности за споделяне на опит и разширяване на контакти между различни представители на бизнеса и творческите индустрии на територията на София.  

Два бизнесакселераторасъс седалище в София – ElevenиLaunchHub – участваха в срещата. Те  представиха своитеподкрепящи услуги и финансови програми за стартиращиябизнес у нас, в т.ч. в областта на новите информационно-комуникационни технологии. Интересът на останалите участници бе привлечен не се само от възможността за осигуряване на финансов ресурс за иновативни бизнес идеи и проекти, но и от менторските програми на двата акселератора.

Част от времето на срещата бе посветено за дискусия в четири тематични области, която бе модерирана от г-н Юрий Вълковски, изпълнителен директор на „Българска фестивална организация”, съосновател на Фондацията за градски проекти и изследвания, и експерт към Проекта на СО. Обсъдиха се конкретни възможности и предизвикателства и се формулираха последващите стъпки, които стоят пред РИГ за разработването на бъдещия Регионалнияплан за действие, целящ стимулиране създаването на културни инкубатори на територията на София.РИГ стигна до следните решения:

  1. Формиране на четири тематични фокус групи, които да извършат задълбочен анализи генериране на допълнителни идеи по основните теми:

1)     

Видове творчески индустрии:Кои творчески индустрии са най-подходящи  за бъдещкултурен инкубаторв София?

2)     

Механизми за финансиране: Какви инструменти и механизми за финансиране могат да бъдат използвани, за да се гарантира неговата устойчивост?

3)     

Местонахождение и материална база: Къде е подходящо да се намира (местоположение;статут на материалната база; големина и т.н.)?

4)     

Функции и услуги:Кои и комбинация от кои услуги и дейности  са подходящи за портфейла на бъдещия инкубатор (по отношение на: рентабилност; социална ефективност;създаване на мрежи и т.н.)?

  1. Организиране на конкурс средстуденти и/или широката общественост,с цел събиране на допълнителни идеи и предложения (тема на конкурса, целеви групи, условия и критерии, срокове, стимули, публичност и т.н.).
  2. Осъществяване на последваща комуникация между членовете на РИГ, с цел  приоритизиране на идеите от Третата среща на РИГ.

            Интернет страница по Проекта: www.incompassproject.eu

 

 

Running Sneakers | adidas